هیات امنا

انجمن عکاسان کرمانشاه موسسه غیر تجاری در تاریخ 4/7/1394 به شماره 949 به شناسه ملی 14005248300 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردید . موضوع موسسه طبق ایین نامه تشکیل شعبات هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اسلامی تشکل تخصصی غیر سیاسی غیر انتفاعی با گرایش فرهنگی هنری وبه منظور ارتقای سطح کمی و کیفی عکاسی کرمانشاه و همچنین ترویج هنر عکاسی انجمن عکاسان کرمانشاه تشکیل می گردد . مدت موسسه نامحدود ومرکز اصلی موسسه کرمانشاه میدان غدیر مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی طبقه دوم می باشد .

اولین مدیران موسسه عبارت از :

آقای علیرضا قمری با کد ملی 3255804035 به سمت رئیس انجمن

آقای جواد حسنی با کد ملی 3256304567 به سمت نایب رئیس انجمن و عضو اصلی هیات امنا

آقای غلامحسین محبی  با کد ملی 3255168422 به سمت خزانه دار

آقای علی اصغر اباذری با کد ملی 2559536501 به سمت بازرس اصلی هیات امنا

آقای محمد حسین شیریان با کد ملی 3255163110 به سمت دبیر هیات امنا

برای مدت 2 سال از تاریخ ذکر شده انتخاب شدند . 

زیر مجموعه ها

انجمن عکاسان کرمانشاه تنها انجمن رسمی عکاسی است که زیر نظر اداره کل ارشاد اسلامی با شماره ثبت 949 و شناسه ملی 14005248300 ثبت گردیده است .

آدرس : کرمانشاه میدان غدیر مجتمع شهید آوینی انجمن عکاسان کرمانشاه

تلفن تماس با انجمن 09184597215

Scroll to Top