آگهی ثبت انجمن عکاسان

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن عکاسان کرمانشاه در تاریخ 04/07/1394 به شماره ثبت 949 به شناسه ملی 14005248300 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد .
موضوع موسسه : طبق آیین نامه تشکیل شعبات انجمن هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اسلامی ، تشکل تخصصی ، غیر سیاسی ، غیر انتفاعی با گرایش فرهنگی هنری و به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی عکاسی کرمانشاه و همچنین ترویج هنر عکاسی انجمن عکاسان کرمانشاه تشکیل می گردد . مدت موسسه نامحدود مرکز اصلی موسسه : کرمانشاه میدان غدیر ، مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی طبقه دوم . سرمایه موسسه مبلغ 1400000 ریال می باشد .
اولین مدیران موسسه آقای علیرضا قمری با کد ملی —-— 32558 به سمت رئیس انجمن . 2 آقای جواد حسنی سامره با کد ملی —-— 32563 به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیات امنا . 3 آقای غلامحسین محبی با کد ملی —-— 32551 به سمت خزانه دار . 4 آقای علی اصغر اباذری با کد ملی —-— 25595 به سمت بازرس اصلی هیات امنا . 5 آقای محمدحسین شیریان با کد ملی —-— 32551 به سمت دبیر هیات امنا برای مدت دوسال انتخاب شدند .
دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات قراردادها عقود اسلامی متفقا با امضاء رئیس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس انجمن یا نایب رئیس انجمن همراه با مهر انجمن معتبر می باشد . روزنامه باختر به عنوان روزنامه انجمن تعیین گردید . اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه .
شماره پیگیری 940704194395129
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کرمانشاه .

انجمن عکاسان کرمانشاه تنها انجمن رسمی عکاسی است که زیر نظر اداره کل ارشاد اسلامی با شماره ثبت 949 و شناسه ملی 14005248300 ثبت گردیده است .

آدرس : کرمانشاه میدان غدیر مجتمع شهید آوینی انجمن عکاسان کرمانشاه

تلفن تماس با انجمن 09184597215

Scroll to Top